Przejdź do treści

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą elektroniczną.

Adresat:

A-Media Andrzej Świeboda

NIP: 8522550146

REGON: 385923597

Ul. Świętej Barbary 3/3, 71-516 Szczecin

ask.motywatorka@gmail.com

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, której przedmiotem są:

1) ………….. – cena: …………..,

2) ………….. – cena: …………….

Dane obowiązkowe

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta:………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………….

Dane dobrowolne, które pozwolą nam na sprawniejszą obsługę procesu zwrotu

Adres e-mail konsumenta: …………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu konsumenta: ………………………………………………………………………………………..

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana / Panią użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płacił Pan / Pani w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy, a chce Pan / Pani otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę poniżej podać numer rachunku bankowego do zwrotu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

     ………………………..                                                        ……………………………………

     data wypełnienia                                                               podpis konsumenta

                                                                      (jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Pana / Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy przez A-Media Andrzej Świeboda , NIP: 8522550146, REGON: 385923597 ,Ul. Świętej Barbary 3/3, 71-516 Szczecin

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem email.amedia@gmail.com

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak banki, hostingodawcy, biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres 1 roku od otrzymania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w formularzu, przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.